Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ
Date05/03/2014   Counter : 4200 time

ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ จัดประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ ระดมสมองระดับภูมิภาค 19 - 20 มีนาคมนี้ พระพรหมบัณฑิตย้ำ มจร ต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม

              5มี.ค.2557  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพหรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้จัดให้มีการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทาง พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ให้เกิดการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย และเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริต เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่โปร่งใส  โดยจะมีการประกาศผล วันที่ 17  มีนาคม   ทางเว็บไซด์ http://www.nacc.go.th และ http://www.mcu.ac.th

              ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.และ มจร ร่วมกันจัดการสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  กับ มจร ส่วนภูมิภาค (61 แห่ง) ในวันที่ 19  - 20 มีนาคมนี้  ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมงาน

              พร้อมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)   กับ มจร ส่วนภูมิภาค 61 แห่ง  โดยมีนายปานเทพ  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  และพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ร่วมลงนามในฐานะพยาน

              หลังจากนั้นนายปานเทพกล่าวมอบนโยบายตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พระพรหมบัณฑิตกล่าวสัมโมทนียกถา นายวิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาเรื่อง “กลไกศาสนาหนทางสู่การป้องกันการทุจริต” นายชัยรัตน์  ขนิษฐบุตร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  บรรยายเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.และกฎหมายใหม่ที่ควรรู้”


พระพรหมบัณฑิตย้ำมหาจุฬาฯต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม

              ก่อนจะถึงวันดังกล่าววันที่ 5 มีนาคมนี้  ที่อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับกฏหมายป้องกันการทุจริตและ กฏหมายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลย ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม
                
              พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า "หลักทางพระพุทธศาสนา เน้นหลักหิริ โอตัปปะ อายชั่ว กลัวผลแห่งบาป มีระบบป้องกันโดยอาศัยหลักคุณธรรมช่วยป้องกัน ความรู้ความเข้าใจกฏระเบียบจะช่วยป้องกัน รู้เท่าไว้ป้องกัน รู้ทันไว้แก้ไข การอบรมครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การลงนามความร่วมกับกับมหาวิทยาลัยของ สำนักงาน ป.ป.ช.มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่"
                  
              ด้านความร่วมมือ พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า  การอบรมเป็นเบื้องตนในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นก้าวแรกของการลงมือความร่วม มือระหว่างกัน ต่อไปจะต้องพัฒนาหลักสูตร  การทำบทเทศนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้พระสงฆ์ไปเทศน์สั่ง สอนให้ญาติโยมฟัง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญป้องกันให้แก่ประเทศชาติต่อไป การสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ในวันที่  3-5 มีนาคม  เป็นรอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรง ในวันที่ 19  - 20 มีนาคมนี้   เป็นรอบสำหรับผู็บริหาร

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 05-03-2557


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
    อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
    อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
    เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
    สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012