หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
 
Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
 
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้,หางโจว) พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE) พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
The Monkhood and Laypersons in Thailand Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
The Development of Buddhism-Based Models of Youth Violence Behavioral Modification Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
ความคาดหวังทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
Model and Process of Buddhism-based Tourism Management in Southern Thailand Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ลาสิกขาของนิสิต พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
แนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตฯ พระมหาสุริยา วรเมธี พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
ผลกระทบของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระมหากลม ถาวโร,ดร. พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
วิถีแห่งพุทธะกับการสร้างความสามัคคีในชาติ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕