หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 
ดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำตปท. เปิดในไทยกระทบวิทยาลัยพุทธนานาชาติ?!?! พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
The Designation of the Noble Individuals in Puggala- Paññatti Scripture of Abhidhamma Pitaka Dr.Sanu Mahatthanadull
Nibbāna: The Supreme Peace of Humanity Dr.Sanu Mahatthanadull
Dependent Origination and the Four Noble Truths: the Core Teaching of the Buddha Dr.Sanu Mahatthanadull
The Noble Eightfold Path: The Buddhist Middle Way for Mankind Dr.Sanu Mahatthanadull
Niyāma: The Buddhist Laws of Nature Dr.Sanu Mahatthanadull
Four Foundations of Mindfulness Dr.Sanu Mahatthanadull
Bhikkhu Pātimokkha: the Fundamental Precepts And their Number of Rules Dr.Sanu Mahatthanadull
Buddhist Response to Environmental Degradation Under Conceptual Framework of the Five Niyāma Dr.Sanu Mahatthanadull
“Maha Ghosananda: The Engaged Buddhism in Cambodia” Dr.Sanu Mahatthanadull
มหาโฆษะนันทะ : พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในประเทศกัมพูชา ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
อุทกภัย : พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่พึงประสงค์ ในสังคมไทยปัจจุบัน๑ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
คำตอบของพระพุทธศาสนา เรื่องความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของนิยาม 5 ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕