หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๑๑/๑๐/๒๐๑๘ เข้าชม : ๗๒๓ ครั้ง

อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ

๒.รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย กรรมการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

๓.รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย กรรมการ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ กรรมการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

๕.อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

เข้าตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้พระเดชพระคุณอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอาศัยความเป็นกัลยาณมิตรในการตรวจประเมิน มาชี้จุดที่ยังไม่มีให้เกิดมีขึ้นมีขึ้น แก้ไขปรับปรุงจุดที่ขาดตกบกพร่อง เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป มาเสริมจุดที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป เหมือนคนที่คอยชี้ข้อบกพร่องให้เรานำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลกต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕