หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ป.โท บริหารการศึกษา ๒๑ พ.ค.๕๔
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๔๘๓๖ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  นั้น

บัดนี้ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ :-

ก. พระสังฆาธิการ
๑. ๕๔๔๐๐๑ พระครูสังฆรักษ์ใกล้รุ่ง รุจิธมฺโม ทองมา
๒. ๕๔๔๐๐๒ พระครูขันติวโรภาส ขนฺติโก บุญรอด
๓. ๕๔๔๐๐๓ พระเจริญชัย ชยปาโล วาสนดิลก
๔. ๕๔๔๐๐๔ พระมหาชลอ อาภากโร รุ่งพุก
๕. ๕๔๔๐๐๕ พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺโม เนียมมั่นคง
๖. ๕๔๔๐๐๖ พระปลัดธีรนันท์ ญาณเมธี ดวงมนตรี
๗. ๕๔๔๐๐๗ พระครูสมุห์นพรัตน์ กนฺตสีโล บุญมี
๘. ๕๔๔๐๐๘ พระครูประโชติจันทวิมล จนฺทโชโต หวังชื่นชม
๙. ๕๔๔๐๐๙ พระครูประทีปธรรมนาถ ชุตินฺธโร เปรมปราโมทย์
๑๐. ๕๔๔๐๑๐ พระสมุห์ประยูร โฆสโก จั้นเขว้า
๑๑. ๕๔๔๐๑๑ พระครูสมุห์ประสิทธิ์ อาทิตฺตญาโณ ศรีเพ็ง
๑๒. ๕๔๔๐๑๒ พระครูพิศาลศาสนธรรม จิรวํโส แสงคลัง
๑๓. ๕๔๔๐๑๓ พระมหาไพทูลย์ ปภสฺสโร ไชยกูล
๑๔. ๕๔๔๐๑๔ พระมณี กุสลจิตฺโต ศรีหยวก
๑๕. ๕๔๔๐๑๕ พระครูเมตตาคุณาธาร เมตฺติโก โชคสวัสดิ์
๑๖. ๕๔๔๐๑๖ พระเลื่อน อมโร สิงห์เจริญ
๑๗. ๕๔๔๐๑๗ พระครูสังฆรักษ์วรวุฒิ มหาลาโภ เวชประสิทธิ์
๑๘. ๕๔๔๐๑๘ พระปลัดวัชระ ภทฺทธมฺโม ศรีสังข์
๑๙. ๕๔๔๐๑๙ พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ ปญฺญาวุฑฺฒโก จักกสิการ
๒๐. ๕๔๔๐๒๐ พระวันชัย  ปริปุณฺโณ เสมแจ้ง
๒๑. ๕๔๔๐๒๑ พระครูสังฆรักษ์วิชัย สีลสาโร บุนนาค
๒๒. ๕๔๔๐๒๒ พระครูสังฆรักษ์วินัย ปาสาทิโก วงษ์สุเทพ
๒๓. ๕๔๔๐๒๓ พระครูวิสาลสรนาท อิทฺธิญาโณ รอดยัง
๒๔. ๕๔๔๐๒๔ พระครูสังฆรักษ์วิสิทธิ์ ธมฺมธโร วัฒนคู
๒๕. ๕๔๔๐๒๕ พระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์  จนฺทวํโส  รถจันทร์วงษ์
๒๖. ๕๔๔๐๒๖ พระสมศักดิ์ สุจิตฺโต  ถมทรัพย์
๒๗. ๕๔๔๐๒๗ พระสมุห์สังวาลย์ จนฺทวณฺโณ  ทรัพย์ใหญ่
๒๘. ๕๔๔๐๒๘ พระมหาสังวาลย์ ธมฺมวโร ศรีโสภา
๒๙. ๕๔๔๐๒๙ พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร  ดิสสา
๓๐. ๕๔๔๐๓๐ พระสิทธินันท์ สิทฺธินนฺโท  ชนิกานนนท์
๓๑. ๕๔๔๐๓๑ พระครูสังฆรักษ์สุชาติ เขมกาโร แย้มเดช
๓๒. ๕๔๔๐๓๒ พระครูสุตวุฒิคุณ ญาณวฑฺฒโน  สุขหนุน
๓๓. ๕๔๔๐๓๓ พระอธิการสุรินทร์ ฐานวโร นราแหวว
๓๔. ๕๔๔๐๓๔ พระมหาสุวรรณ ธีรปญฺโญ สวัสดี
๓๕. ๕๔๔๐๓๕ พระอธิการสุวิทย์ ชาตเมโธ งามสังเกตุ
๓๖. ๕๔๔๐๓๖ พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร เดชชัย
๓๗. ๕๔๔๐๓๗ พระมหาอุทิศ กวิวํโส แววสะบก


ข. พระภิกษุ (ภาคปกติ)

๑. ๕๔๔๐๓๘ พระสมุห์คูณ ติกฺขปญฺโญ  เอมโอฐ
๒. ๕๔๔๐๓๙ พระจักรพงษ์ ธีรธมฺโม สีแก้ว
๓. ๕๔๔๐๔๐ พระจันทร์คำ คุณวีโร ดีขอ
๔. ๕๔๔๐๔๑ พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป วิชัย
๕. ๕๔๔๐๔๒ สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ
๖. ๕๔๔๐๔๓ พระดารา อคฺคญฺญาโณ  ถาจ
๗. ๕๔๔๐๔๔ พระทองจุ่น พิธปญฺโญ พรหมจักร
๘. ๕๔๔๐๔๕ พระมหาทักษิณ อภิปุตฺโต บุตรแดง
๙. ๕๔๔๐๔๖ พระนิวัฒน์        ปญฺญาวุฑฺโฒ เชิงการ
๑๐. ๕๔๔๐๔๗ พระบุญทาน เขมมุนี สุขทอน
๑๑. ๕๔๔๐๔๘ พระมหาประยูร ธีรวโร ตระการ
๑๒. ๕๔๔๐๔๙ พระประเสริฐ รตนโชโต จักรปั่น
๑๓. ๕๔๔๐๕๐ พระปาณชัย ชยธมฺโม ไชยคราม
๑๔. ๕๔๔๐๕๑ พระพิทักษ์ ฐิตวาที ศักดิ์ซ้ายดา
๑๕. ๕๔๔๐๕๒ พระมหาพีระพล ฐานจาโร นาคะจักรวาล
๑๖. ๕๔๔๐๕๓ พระเพชร สิริธมฺโม ศรีสว่าง
๑๗. ๕๔๔๐๕๔ พระภิรมย์ สาสนปชฺโชโต  รุน
๑๘. ๕๔๔๐๕๕ พระมหามานพ โพธิญาโณ  โพธิ์นุสนธิ์
๑๙. ๕๔๔๐๕๖ พระมานิตย์ จนฺทธมฺโม ศรีบัณฑิตย์
๒๐. ๕๔๔๐๕๗ พระวงศ์ธวัช กลฺญาณเมธี  ชื่นชม
๒๑. ๕๔๔๐๕๘ พระวัชรินทร์ ชินวโร  ยิ้มย่อง
๒๒. ๕๔๔๐๕๙ พระวัฒนา อภิวฑฺโฒ คำแพง
๒๓. ๕๔๔๐๖๐ พระวิเชียร อาทโร แดงประเสริฐ
๒๔. ๕๔๔๐๖๑ พระมหาวิฑูร เทวธมฺโม เกิดศร
๒๕. ๕๔๔๐๖๒ พระวิษณุ วิสุทฺธจิตฺโต  วินทวามร
๒๖. ๕๔๔๐๖๓ พระวุฒิชัย ฐิตโสภโณ วุฒิกร
๒๗. ๕๔๔๐๖๔ พระศรีพล จนฺทธมฺโม พิลาสุตา
๒๘. ๕๔๔๐๖๕ พระศุภฤกษ์ ปิยสีโล  มลิเภา
๒๙. ๕๔๔๐๖๖ พระมหาสงกรานต์ โสภโณ  โสภี
๓๐. ๕๔๔๐๖๗ พระสันติ สนฺติธมฺโม รุ่งเรืองทวีชัย
๓๑. ๕๔๔๐๖๘ พระสีสะเกด โชติปญฺโญ  ลัดตะนะ
๓๒. ๕๔๔๐๖๙ พระสุชาติ พลวโร รักขิตาธรรม
๓๓. ๕๔๔๐๗๐ พระมหาสุรชัย ปนฺนภาโร สารศิลป
๓๔. ๕๔๔๐๗๑ พระสุวัฒน์ อธิปญฺโญ แพงกันยา
๓๕. ๕๔๔๐๗๒ พระมหาหล่อ ฐานุตฺตโร เงาสงค์
๓๖. ๕๔๔๐๗๓ พระอนุศาสตร์ อาภากโร สิทธิสกุลชัย
๓๗. ๕๔๔๐๗๔ พระอิสระพงศ์ ปิยวณฺโณ เกษมสุนทรชัย
๓๘. ๕๔๔๐๗๕ พระมหาอุดมศักดิ์ รกฺขิตธมฺโม  สุขสบาย
๓๙. ๕๔๔๐๗๖ พระมหาอุดร ปญฺญาวุฑฺฒโก  จันทร์ชนะ
๔๐. ๕๔๔๐๗๗ พระเอกพร เอกวโร เอียดจุ้ย
๔๑. ๕๔๔๐๗๘ พระปลัดเอกสิทธิ์ สุวณฺโณ ศรีสวัสดิ์


ค. คฤหัสถ์ (ภาคพิเศษ)

๑. ๕๔๔๐๗๙ นายจีระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง  
๒. ๕๔๔๐๘๐ นายฉัตรกร วรรณโก 
๓. ๕๔๔๐๘๑ นายณัฐ แดงตะนุ 
๔. ๕๔๔๐๘๒ นายดวงชัย มงคลกุล 
๕. ๕๔๔๐๘๓ นายนพรัตน์ วิวัฒนากูล 
๖. ๕๔๔๐๘๔ นายนรรัตน์ เอี่ยมสังวาลย์ 
๗. ๕๔๔๐๘๕ นายปัญญา สามัญ 
๘. ๕๔๔๐๘๖ นายปายาส ทองแดง 
๙. ๕๔๔๐๘๗ พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ์ 
๑๐. ๕๔๔๐๘๘ นายวิโรจน์ เข็มทอง 
๑๑. ๕๔๔๐๘๙ นายวุฒิพงษ์ หงษ์ไชย 
๑๒. ๕๔๔๐๙๐ นายสุรพงษ์ ทิพย์ประไพ 
๑๓. ๕๔๔๐๙๑ นายสุริยา แก้ววงศ์ษา 
๑๔. ๕๔๔๐๙๒ นางสาวกนกพร เฑียรทอง 
๑๕. ๕๔๔๐๙๓ นางสาวขวัญษา เอกจิตต์ 
๑๖. ๕๔๔๐๙๔ นางสาวณิชชา เบญจพรวัฒนา 
๑๗. ๕๔๔๐๙๕ นางนันทพร เวียงอินทร์ 
๑๘. ๕๔๔๐๙๖ นางปัทมา ปานบุญห้อม 
๑๙. ๕๔๔๐๙๗ นางสาวพวงทิพย์ อะกะพงษ์ 
๒๐. ๕๔๔๐๙๘ นางสาวพัชรินทร์ บุญเลิศ 
๒๑. ๕๔๔๐๙๙ นางสาวภัชภิชา ตั้งสินทรัพย์ศิริ 
๒๒. ๕๔๔๑๐๐ นางสาวมณีวรรณ์ มุ่งมาตร 
๒๓. ๕๔๔๑๐๑ นางสาวลลิตา แสนสุขทวีทรัพย์  
๒๔. ๕๔๔๑๐๒ นางวรรณา สุภาพงษ์ 
๒๕. ๕๔๔๑๐๓ นางสาวศศิภา ฉั่วตระกูล 
๒๖. ๕๔๔๑๐๔ นางสาวศิวนันท์ อาคำ 
๒๗. ๕๔๔๑๐๕ นางสาวสมพร จิตรัตนพร 
๒๘. ๕๔๔๑๐๖ นางสุพรรณี นพสิทธิพร 
๒๙. ๕๔๔๑๐๗ นางสุมาลี ทองงาม 
๓๐. ๕๔๔๑๐๘ นางสาวอรอุษา ตะเพียนทอง 

ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น.  ณ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔

ดูประกาศได้ที่ http://edu.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=2909

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สนง. หลักสูตร พธ.ม.สาขาบริหารการศึกษา วัดศรีสุดาราม
บางขุนนนท์  บางกอกน้อย  กทม.

โทร. ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗, ๐๘๗-๕๑๗-๖๑๕๒
โทร. ๐๘๑-๘๓๘-๒๔๑๖  ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ (ผอ.หลักสูตร)
โทร. ๐๘๑-๘๖๐-๖๙๒๒  ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
โทร. ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม

 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้  
  วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ  
  มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"  
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร  
  พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี แสดงธรรมเทศนาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์  
  ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕