หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...ยศสราวดี กรึงไกร
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...ประกริต รัชวัตร์
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...ชรินรัตน์ จิตตสุโภ
รูปแบบการตัดสินใจเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูปลัดไกรสอน ธมฺมรํสี (คำน้อย)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพลังเชิงบวก สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จุลมณีศรีสะเกษ ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระสุรชัย สุรชโย (หงษ์ตระกูล)
การพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระศรีรัตน์ สิริรตโน (ศรีสง่า)
การพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระวรธนกร กิตฺติญาโณ (แก้วพิลา)
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ของพุทธิกมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมิญ มติตฺโต (แดน)
รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต (เดชาดิลก)
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม (ปิติ)
กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก (มั่นในบุญธรรม)
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนาในภาคกลาง (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูศรีรัตนาภิรัต (ปิยนันท์ ปิยจิตฺโต)
รูปแบบการส่งเสริมความสุขสำหรับนักเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...อุไรรัตน์ ทองพินิจ
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) ...ทองดี ศรีตระการ
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕