หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
ประสิทธิผลการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามหลักอิทธิบาท ๔ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ(การบริหารการศึกษา) ...พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม/กิ่งแก้ว
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕(การบริหารการศึกษา) ...นายศุภกิจ ภูโอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี(การบริหารการศึกษา) ...พระมหาบันทอน สุธีโร (ทองสว่าง)
การบริหารสถานศึกษาตามหลักโยนิโสมนสิการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑(การบริหารการศึกษา) ...ภิญญาดา ชนะเสภา
ประสิทธิผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(การบริหารการศึกษา) ...พระมหาศุพชัย สุภชโย (บุญพร้อม)