หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสมโภช สนฺตจิตฺโต (ปวงอูป)
 
เข้าชม : ๒๓๙ ครั้ง
การจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : พระสมโภช สนฺตจิตฺโต (ปวงอูป) ข้อมูลวันที่ : ๒๘/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูภาวนาโสภิต
  วิชญ์พล ผลมาก
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคลใน     การจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตำบลแม่ทา อำเภอ  แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ๔) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตตำบลแม่ทา อำเภอ      แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๖๖๔ คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามระดับขั้นอย่างเป็นสัดส่วน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ๓๗๐ คน จากนั้นจึงทำการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบและเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่       ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที และค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด ในส่วนของข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นทำการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มข้อมูล สาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

 

ผลการวิจัยพบว่า

๑) ระดับความคิดเห็นในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตำบลแม่ทา อำเภอ   แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= ๓.๓๓) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงสุด (= ๓.๔๘) ในด้านองค์ความรู้ในการจัดการหมอกควัน ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด (=๒.๙๗) ในด้านสาเหตุของหมอกควัน

๒) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์         ความแตกต่างตามการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา        และระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านรายได้ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

๓) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ขาดงบประมาณสนับสนุน เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ประชาชนขาดจิตสำนึกและการปฏิบัติตามนโยบาย ควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากขึ้น หน่วยงานและประชาชนควรร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการรณรงค์       มีบทลงโทษ และหาวิธีการทำลายเศษวัสดุโดยวิธีการอื่น

๔) การสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเน้นในเรื่องความเอาใจใส่ (จิตตะ) หน่วยงานและประชาชนควรหันมาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น หน่วยงานจัดทำโครงการ นโยบาย รณรงค์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าทดแทน การสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เป็นต้น เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น อิทธิบาท ๔ ฆราวาส ๔ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดจิตสำนึก มีการพินิจพิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕