หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสุกิจ อคฺคมหาเสนาวํโส (อัครมหาเสนาวงศ์)
 
เข้าชม : ๒๗๑ ครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิต ตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้วิจัย : พระสุกิจ อคฺคมหาเสนาวํโส (อัครมหาเสนาวงศ์) ข้อมูลวันที่ : ๒๘/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วิชญ์พล ผลมาก
  เสน่ห์ ใจสิทธิ์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๔) เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕  กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีโดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรของเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน ๑๔๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ            เพียร์สัน โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๑ ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ

 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า

            ๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ด้านกระบวนการทำงาน ( = ๔.๑๑) ด้านบุคคล ( = ๔.๐๑) และด้านผลผลิต ( = ๓.๘๖)  

            ๒) คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมาก              ไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ด้านการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน ( = ๔.๒๐) ด้านการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิต                               ( = ๔.๑๙) ด้านการให้ความจริงใจในการปฏิบัติงาน ( = ๔.๑๔) ด้านการให้การคุ้มครองทางสติปัญญา ( = ๔.๑๑)                และด้านการให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัว ( = ๔.๐๙)

            ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม                     มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตำบล สันกำแพง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

 

            ๔) การบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ (๑) ด้านการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิต พบว่า ผู้บริหารควรค้นหาสาเหตุของปัญหา ใช้วิธีการพูดโน้มน้าวชี้ให้เห็นโทษของการเบียดเบียน การว่ากล่าวตักเตือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (๒) ด้านการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน พบว่า ผู้บริหารควรชี้แนะ                   ให้บุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงโทษของการทุจริต เป็นผู้นำในการให้ทาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ (๓) ด้านการ              ให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัว พบว่า ควรให้ความรู้แก่บุคลากรในการแต่งกายให้ ชี้ให้เห็นโทษ ของการประพฤติผิด                  ในกาม และมีมาตรการในการป้องปราม (๔) ด้านการให้ความจริงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ควรมีการปลูกฝังมารยาทที่ดีในการพูดตั้งแต่การรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรให้แรงเสริมทางบวก ด้วยการให้คำชม และควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการพูด (๕) ด้านการให้การคุ้มครองทางสติปัญญา พบว่า ควรจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา โน้มน้าวให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ และการลดจัดกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดการดื่มสุรา

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕