หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » สุพจน์ จันทร์เขียว
 
เข้าชม : ๒๔๖ ครั้ง
การพัฒนาโรงพักเพื่อการก้าวสู่โรงพักวิถีพุทธของสถานีตำรวจภูธรแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : สุพจน์ จันทร์เขียว ข้อมูลวันที่ : ๒๘/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ศรีธน นันตาลิต
  ไพเราะ สุวภาพ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโรงพักเพื่อการก้าวสู่โรงพักวิถีพุทธของสถานีตำรวจภูธรแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษา คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๒) เพื่อค้นหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงพักแม่วาง เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพักวิถีพุทธ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบโรงพักวิถีพุทธ เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ ๑๕ รูป/คน จากกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants)   คือกลุ่มที่ ๑ หัวหน้าสถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๓ คน กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการทางพระพุทธศาสน จำนวน ๓ ท่าน และกลุ่มที่ ๓ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙ คน

ผลการวิจัยพบว่า

๑. คุณธรรม จริยธรรมที่ควรมีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ตัวบุคคล) คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดี รักษาศีล ปฏิบัติตามหลักเดินทางสายกลาง ใช้ชีวิตให้สมแก่ฐานะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ พูดจาให้ไพเราะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบต่างๆ ของตำรวจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ ส่วนคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรยึดตามหลักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ ปฏิบัติงานกับประชาชนด้วยความเสมอภาค โดยยึดความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ไม่โน้มเอียง หรืออคติ มีความโปร่งใส มีความพร้อมในการปฏิบัติ มีความกระตือรือร้น และเต็มใจ       ต่อการให้บริการช่วยเหลือประชาชน มีความเสียสละส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีความอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ กล้าหาญ

๒. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงพักแม่วาง เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพักวิถีพุทธ พบว่า ควรจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตำรวจ ด้านการจัดสถานที่ของสถานีตำรวจตามหลักโรงพักวิถีพุทธ ควรจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตำรวจ ด้านการพัฒนาด้านบุคลากร   ควรรณรงค์ปลูกฝังธรรมะแก่ตำรวจในสถานี และควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำรวจโดยใช้หลักศีล ๕ คือ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับศีล ๕ ไปประพฤติปฏิบัติ หากปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ควรมีการยกย่องเชิดชู ให้เกียรติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา

๓. รูปแบบโรงพักวิถีพุทธเพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ควรปฏิบัติใน ๒ แนวทาง คือ (๑) การบูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาโรงพักวิถีพุทธ ด้วยการส่งเสริมด้านศีล สมาธิ และปัญญา รวมถึงการรณรงค์ปลูกฝังหลักธรรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ     ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติสามารถได้ และสอดคล้องกับแนวทางวิถีพุทธ โดยบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ พัฒนาเศรษฐกิจด้วยสัมมาอาชีพ ไม่คดโกง รีดไถ รังแกประชาชน พัฒนาสังคมด้วยการเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน พัฒนาสุขภาพกายด้วยการออกกำลัง งดเว้นการเสพสิ่งเสพติด รู้ประมาณการบริโภค (๒) การพัฒนาภาพลักษณ์ของตำรวจวิถีพุทธ ควรพัฒนาด้านสถานที่โดยจัดให้มีห้องพระสำหรับสวดมนต์ สถานีต้องสะอาดตา      มีห้องน้ำสะอาด มีที่จอดรถสะดวก มีสถานที่รับรองผู้มาใช้บริการ และควรประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุกับการให้บริการประชาชน หลักอคติกับการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม และหลักพรหมวิหารกับหลักสัปปุริสธรรมกับการบริหารและพัฒนาบุคคล

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕