หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ศิวกร สมบูรณ์
 
เข้าชม : ๒๒๓ ครั้ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : ศิวกร สมบูรณ์ ข้อมูลวันที่ : ๒๘/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูภาวนาโสภิต
  เสน่ห์ ใจสิทธิ์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่    มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามปัจจัยส่วนบุคคลของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthods)  กลุ่มตัวอย่างจำนวน 136  คน 

ผลการวิจัยพบว่า

1.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ส่วนมากเป็นเพศชาย  จำนวน  115 คน คิดเป็นร้อยละ  84.6  เพศหญิง  จำนวน  21  คน คิดเป็นร้อยละ  15.4  มีอายุระหว่าง  41-60 ปี  จำนวน 90 คน   คิดเป็นร้อยละ  66.2  สถานภาพสมรส  จำนวน   121 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.0  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  5,000-10,000  บาท  จำนวน  97  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.3  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน  105  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.2  มีวุฒิการศึกษาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันฝ่าย   พลเรือน  จำนวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.4   

2.  ระดับความคิดเห็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ตามหลักสังคหวัตถุธรรม  ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 3.79)  ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X̅ = 3.53)  ในด้านการให้ทาน 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ  รายได้ต่อเดือน  ระดับการศึกษา  และวุฒิด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ด้านอายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา และวุฒิด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสัมพันธ์กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        ส่วนด้านเพศและรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 4. ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สรุปได้คือ  อปพร.    ขาดประสบการณ์  ใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ  และขาดความตั้งใจ เอาใจใส่ในการบริการไม่เท่าเทียมกัน     ซึ่งควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

5.  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้มีการ      ฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อยู่เสมอ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกคนควรจะมีการพูดจาด้วยวาจาที่สุภาพ  มีการฝึกฝนตนอยู่เสมอ  วางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕