หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Ven. Za Wa Na
 
เข้าชม : ๔๖๗ ครั้ง
The Trend of the Role of Rãmañña Nikāya in the Next Decade in Mon State (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Ven. Za Wa Na ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phramaha Hansa Dhammahaso
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2017
 
บทคัดย่อ

 

Abstract

This qualitative research has three main objectives namely: (1) to study the origin and development of Rãmañña Nikāya in Mon State, (2) to study the characteristics and practices of Ramañña Nikāya Association, (3) to analyze the Trend of the Roles of Ramañña Nikāya in the Next Decade in Mon State. The result of the study found that Mon Buddhism began and develop before Pegan, during Pegan and after Pegan from three periods during conflict civil war. Based on the results of the analysis, the study presents possible solutions to the conflict. These periods will present and explain various conditions based on the results of the analysis from a long time in the history of Ramañña Nikāya. Secondly, by analyzing the characteristics and practice of Mon Buddhism in Mon State some characteristics and practices may different due to the difference national culture of Mon in Burma. This is because the Burmese people are influenced by the Mon culture. The results show that the conflict is caused by three major factors: threats to ethic identity, nationalist sentiments, and image of out-group.

This research contains five chapters: the firs of two chapters are introduction, history of Mon Buddhism the origin and development Ramañña Nikāya, the last two chapters examine the characteristics of the practices and interview the Role of Rãmañña Nikāya that of relating to the state, Sangha education and propagation the religious title to the Sangha who is prompting in the Next Decade in Mon State. And the latest chapter will be conclusion of this research: Rãmañña Nikāya’s role in Mon society and Mon Sangha association and Mon people in Mon State.

  Download

 

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕