หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ธิติวุฒิ หมั่นมี
 
เข้าชม : ๖๕๒ ครั้ง
การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : ธิติวุฒิ หมั่นมี ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๗/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมาน งามสนิท
  วีระ วงศ์สรรค์
  สุรพล สุยะพรหม
วันสำเร็จการศึกษา : 2556
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

 

 

การวิจัยเรื่อง “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์คือ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒) เพื่อศึกษาการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) คือการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของ Sequential คือใช้การวิจัยเชิงประมาณเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

 

การวิจัยเชิงปริมาณได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานที่ทำงานในองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่งจาก ๕ จังหวัดคือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๗๗ คนจากจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น ๐.๙๖ และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อที่ ๑.๐๐วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth-Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือผู้นำองค์กร จำนวน ๒๒ คน เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารองค์กรและสร้างความผูกพันให้กับองค์กร โดยได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัย พบว่า

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เป็นแนวคิดที่เป็นการสร้างความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรักที่จะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยอาศัยองค์ประกอบในการสร้างความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และด้านการติดตามและประเมินผล

๒. การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างความผูกพันภายในองค์กรกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย ๓ กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอนงานและสนับสนุนการปฏิบัติ กระบวนการการมีส่วนร่วม และกระบวนการการสื่อสารทั้งสามกระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้

 

๓. รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่ารูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความผูกพันด้วยตัวแบบ3H’sซึ่งได้แก่ Head, Heart, Hand.

 

Head ได้แก่กระบวนการร่วมคิด เป็นการร่วมกัน แผนงานในแต่ละโครงการและกำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานและสร้างระบบการติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย

Heart ได้แก่การร่วมใจ เป็นการจัดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการคิดงานแบบสร้างสรรค์ ประกอบกับการทำงานด้วยความซ่อสัตย์และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

Handได้แก่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามเป้าหมายและทันเวลาด้วยความขยันมุ่งมั่นร่วมกันตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการชื่นชมต่อความสำเร็จของทีมงานซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

          ตัวแบบ 3H’s นี้ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดมีขึ้นในใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดมีขึ้นในใจของพนักงานได้

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕