หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก (มั่นในบุญธรรม)
 
เข้าชม : ๒๐๐ ครั้ง
กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก (มั่นในบุญธรรม) ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
  อินถา ศิริวรรณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา  ๒) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ ๓) เพื่อเสนอกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ      มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ๓๙๒ รูป/คน สัมภาษณ์ ผู้บริหาร  รองผู้บริหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ๑๒ รูป/คนและสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ รูป/คน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า  E.F.A. วิเคราะห์ปัจจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕