หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมิญ มติตฺโต (แดน)
 
เข้าชม : ๑๖๙ ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ของพุทธิกมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระมิญ มติตฺโต (แดน) ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  อินถา ศิริวรรณ
  ระวิง เรืองสังข์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของพุทธิกมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ๒) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของพุทธิกมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ๓) เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของพุทธิก มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ของพุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหนุราช และพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหมุนี จำนวน ๓๐ รูป/คน และทำการสนทนากลุ่ม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน ๑๐ รูป/คน ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ รูป/คน โดยได้เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอในรูปแบบตาร่างประกอบด้วยคำบรรยาย แล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทำการวิเคราะห์หา  กลยุทธ์โดยใช้ตาร่าง TOWS Matrix และข้อมูลได้จากการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕