หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
 
เข้าชม : ๑๗๐ ครั้ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพลังเชิงบวก สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จุลมณีศรีสะเกษ ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมศักดิ์ บุญปู่
  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเสริมสร้างพลังเชิงบวกสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา และศึกษาหลักพุทธบริหารการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๒)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ และ ๓) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพลังเชิงบวกสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษได้แก่ บุคลากร ครู-อาจารย์ รวม ๓๑ คน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทุกชั้นปีรวม ๖๘๔ คนและผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษา ทุกชั้นปีรวม ๖๘๔ คน ทุกข้อค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๙ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕