หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูปลัดไกรสอน ธมฺมรํสี (คำน้อย)
 
เข้าชม : ๑๘๐ ครั้ง
รูปแบบการตัดสินใจเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระครูปลัดไกรสอน ธมฺมรํสี (คำน้อย) ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สิน งามประโคน
  สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑ กรุงเทพมหานคร ๒) พัฒนารูปแบบการตัดสินใจเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  และ ๓) เพื่อนำเสนอรูปแบบการตัดสินใจเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม ประชากร 
จำนวน  ๒๖๑ คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้ายการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๙ รูป/คน และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๙ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕