หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ชรินรัตน์ จิตตสุโภ
 
เข้าชม : ๑๗๖ ครั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : ชรินรัตน์ จิตตสุโภ ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
  ระวิง เรืองสังข์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษา สภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารสถานศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษา  สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓) เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษา  สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใดยใช้ระเบียบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) เพื่อนำไปสัมภาษณ์เชิงลึก   (In-depth Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๙ รูป/คน และ ศึกษาสถานศึกษาสำหรับ          พหุกรณีศึกษา ๒ แห่ง เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนนำเสนอต่อการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ รูป/คน เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษา  สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน ๓๒๐ คน  นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ตามหลักวิเคราะห์ทางสถิติ

  Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕