หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ยศสราวดี กรึงไกร
 
เข้าชม : ๒๑๓ ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : ยศสราวดี กรึงไกร ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมศักดิ์ บุญปู่
  ระวิง เรืองสังข์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสาร  และนำมาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อนำไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน  ๔ แห่ง จากนั้นนำมาพัฒนารูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  ๑๐ คน และประเมินรูปแบบด้วยการแจกแบบสอบถามตามมาตรฐานการประเมิน ๔ ด้าน คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้  ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างได้แก่  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล  จำนวน ๓๒๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕