หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » อัศนีย์ สุกิจใจ
 
เข้าชม : ๒๐๓ ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : อัศนีย์ สุกิจใจ ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ประเทือง ภูมิภัทราคม
  วิรัช จงอยู่สุข
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ ๒) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ และ          ๓) ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาสภาพการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรม   โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร แล้วสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๘ รูป/คน ๒) ศึกษาการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรม โดยร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ แล้วจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group Discussion) จำนวน ๑๑ รูป/คน เพื่อพิจารณาร่างรูปแบบตามความเหมาะสม ถูกต้อง ๓) ประเมินรูปแบบและนำเสนอรูปแบบ      การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓๐ คน ตามความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อุปนัยและพรรณนาความ 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕