หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ประสงค์ หัสรินทร์
 
เข้าชม : ๒๑๒ ครั้ง
รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามกรอบพันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาพุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : ประสงค์ หัสรินทร์ ข้อมูลวันที่ : ๑๒/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วรกฤต เถื่อนช้าง
  วินัย ทองมั่น
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพื่อสร้างรูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๓) เพื่อประเมินรูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามกรอบพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างสายวิชาการจำนวน ๑๘๗ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและในการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญหลักจากผู้บริหารระดับวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๑๑ รูป 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕