หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอธิการจำเป็น มหาวีโร (อองราช)
 
เข้าชม : ๑๘๙ ครั้ง
การศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการจำเป็น มหาวีโร (อองราช) ข้อมูลวันที่ : ๒๕/๐๑/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูสิริรัตนานุวัตร
  พระครูพิพิธจารุธรรม
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

(๒) เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างบุคคลที่มีฉันนะในพระพุทธศาสนา  (๓) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฉันทะในโรงเรียน  ใช้พระไตรปิฎกเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  ใช้หนังสือ ตำรา รายงานวิจัยและสื่อออนไลน์อื่น ๆ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ  มีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลเอกสารปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก ทุติยภูมิจากอรรถกถา ตำรา หนังสือ ข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างใช้เครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวังแดง ๒ อำเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า 

             ฉันทะคือ ความพอใจ ใฝ่ใจ เต็มใจที่จะทำการงานนั้น ๆ ทุ่มเทความสามารถชีวิตจิตใจให้สำเร็จลุล่วงไป  ที่สำคัญคือมีความปรารถนาที่จะทำงานนั้นให้ดีที่สุด โดยไม่พะวงกับสิ่งเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลาย  มีบุคคลตัวอย่างทั้งพระสงฆ์ พระราชา นักปราชญ์ที่ใช้หลักฉันทะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานที่สำคัญในสมัยพุทธกาล เช่น พระอานนท์  พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ พระนันทกะ  สมัยหลังพุทธกาล มีพระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นต้น และบุคคลในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (.. ปยุตโต) พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  เป็นต้น

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฉันทะในโรงเรียนในฐานะกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนวังแดง ๒ มีรายด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย โรงเรียนสร้างบทเรียนให้ครูนำหลักฉันทะมาประยุกต์ใช้สร้างบทเรียนเสริมเชิงบูรณาการ  ด้านกิจกรรม ครูผู้สอนได้นำเอาหลักฉันทะมาเป็นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการบ้าน ครูได้มอบหมายการบ้านให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานกับกีฬาและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้ส่งการบ้านครบตรงเวลาและทำได้ถูกต้อง ด้านค่ายอบรม  โรงเรียนได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นประจำทุกปี  ด้านการปลูกฝังค่านิยม  โรงเรียนได้มีนโยบายปลูกฝังค่านิยม ๑๒  ประการตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี ด้านสร้างฉันทะแก่คน นักเรียนจัดทำวิธีสร้าง ๔ วิธี คือ (๑) สำนึกในวัยสร้างตัว(๒) สำนึกในวัยกลางคน (๓) วิธีอดทนภาวะกดดัน (๔) วิธีสร้างฝันแก่ตนเอง  

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕