หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » บุญลือ โพธิ์ขำ
 
เข้าชม : ๑๗๐ ครั้ง
ศึกษาหลักการพูดของเดลคาร์เนกี้ตามหลักการพูดในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : บุญลือ โพธิ์ขำ ข้อมูลวันที่ : ๒๕/๐๑/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูพิพิธจารุธรรม
  ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

             การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  (๑)  เพื่อศึกษาหลักการพูดในทัศนะของเดลคาร์เนกี้  (๒) เพื่อศึกษาหลักการพูดในทัศนะพระพุทธศาสนา  และ (๓) เพื่อวิเคราะห์หลักการพูดของเดลคาร์เนกี้ตามหลักการพูดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร

              ผลการวิจัยพบว่า

              เดลคาร์เนกี้ เป็นชื่อผู้ที่ได้ผลิตหลักสูตรด้านการพูด ชื่อว่าหลักสูตรเดล คาร์เนกี้ ซึ่งเป็นการนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศิลปะการฝึกพูด ส่วนการพูดในพระพุทธศาสนา เรียกว่าวจีสุจริต ๔ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดหยาบ ไม่พูดเพ้อเจอ ไม่พูดเหลวไหล นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ คือ วาจาสุภาษิต ปิยวาจา สัมมาวาจา เป็นต้น

              หลักการพูดของเดลดาร์เนกี้ตามทรรศนะพระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้ คาร์เนกี้ นำวิธีการฝึกพูด ที่จะประสบผลสำเร็จ  ๔ อย่าง คือ (๑) เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น  (๒) ตั้งจุดหมายไว้ตรงหน้า  (๓) กำหนดจิตไว้ที่ความสำเร็จ (๔) จงฝึกพูดในทุกโอกาส และพูดด้วยคำไพเราะ จากประเด็นนี้สรุปได้ว่า ข้อแรก มีสอดคล้องกับหลักปรโตโฆสะ ข้อที่สอง มีสอดคล้องกับหลักธรรมคืออย่าสนใจอดีตมากจนเกินไป จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน  ข้อที่สาม มีสอดคล้องกับที่ว่า จงลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้ อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง และข้อสุดท้าย มีสอดคล้องกับพุทธที่ว่า มนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึก และความดีทำได้ทุกโอกาส

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕