หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » มะลิ อิงสุข
 
เข้าชม : ๑๓๕ ครั้ง
วิธีการฝึกสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย : มะลิ อิงสุข ข้อมูลวันที่ : ๐๘/๐๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาทวี มหาปญฺโญ
  บุญเลิศ โอฐสู
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

                 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “วิธีการฝึกสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร” นี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานคือวิจัยเชิงคุณภาพกับเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒) สร้างกิจกรรมฝึกสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ปรับพฤติกรรมของนักเรียน ๓) นำกิจกรรมฝึกสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาใช้ปรับพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งมีจำนวน ๒๔ คน ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๒๐ สัปดาห์ โดยเน้นกิจกรรมฝึกสติกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ในรูปแบบแผนการสอนของ PDCA

ผลการวิจัยพบว่า ๑) พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนคือไม่รับผิดชอบตนเอง อารมณ์ร้อนและไม่มีสมาธิในการเรียน ๒) เมื่อนำกิจกรรมฝึกสติมาใช้ปรับพฤติกรรมผลที่ได้คือ นักเรียนพอใจในการทำกิจกรรมร้อยละ ๕๔.๑๔, ค่า t-test = ๒.๒๓ และค่า t-critical = ๑.๗๑ ซึ่งมีค่าต่างกัน, ผลการประเมินพฤติกรรมในห้องเรียนนักเรียนควบคุมตนเองให้สงบได้ร้อยละ ๑๗.๒๖ ปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้ร้อยละ ๑๘.๓๔ มีสมาธิในการทำกิจกรรมได้นาน ๒๐ นาทีร้อยละ ๑๐.๖๓ ซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจร้อยละ ๘.๑๗ เข้าห้องเรียนตรงเวลาร้อยละ ๑๔.๔๘ ไม่ลุกออกจากห้องเรียนบ่อย ๆ ร้อยละ ๑๔.๗๙ ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอร้อยละ ๑๖.๓๓ และผลการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๓) ผลการนำกิจกรรมไปใช้พบว่าครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ ๓ จาก ๕ ระดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นร้อยละ ๒๕ ในส่วนความประพฤติของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงสรุปว่าวิธีการฝึกสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมฝึกสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา สติปัฏฐาน ๔ คือ กายเคลื่อนไหวใจรับรู้ทำให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางบวกได้ตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕