ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ติดเชื้อ 0 คน

ผู้ติดเชื้อ (ประเทศไทย)
รายใหม่
กำลังรักษา (ประเทศไทย)
หายแล้ว (ประเทศไทย)
เสียชีวิต (ประเทศไทย)