www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ธรรมาภิบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o1

โครงสร้าง

oแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

oแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น


*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสารองค์กร

 

 

 

https://www.mcu.ac.th/pages/structure

https://www.mcu.ac.th/pages/manage_structure

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสารองค์กร

https://www.mcu.ac.th/management/rector

https://www.mcu.ac.th/management/vice_rectors

https://www.mcu.ac.th/management/deans

 

https://www.mcu.ac.th/management/directors

https://www.mcu.ac.th/management/assistant_rector

o3

อำนาจหน้าที่

o  แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสารองค์กร

- กองนิติการ

 https://www.mcu.ac.th/pages/law

https://www.mcu.ac.th/pages/authority

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

 

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

o         ที่อยู่หน่วยงาน

o         หมายเลขโทรศัพท์

o         E-mail

o         แผนที่ตั้ง

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสารองค์กร

 https://www.mcu.ac.th/pages/contact

https://www.mcu.ac.th/phone/directory

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- กองกลาง

- กองนิติการ

 https://www.mcu.ac.th/pages/law

 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o    แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

o    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสาร https://www.mcu.ac.th/

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o8

Q&A

o  แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสาร

 https://www.mcu.ac.th/pages/contact

https://board.mcu.ac.th/qa/

o9

Social Network

o  แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - กองสื่อสาร

https://www.mcu.ac.th/

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

o  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

http://plandiv.mcu.ac.th/?p=5741


http://plandiv.mcu.ac.th/?wpfb_dl=134

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10

o    มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

o     

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

o  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- กองแผนงาน

o     

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

o    จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

- กองกลาง

- สำนักทะเบียนและวัดผล

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองนิติการ

https://central.mcu.ac.th/

  https://central.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/LessPaperlOfficerManual-V1.7.pdf

https://central.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/LessPaperDeptAdmin-V1.7.pdf

คู่มือการใช้ระบบ Lesspaper

https://central.mcu.ac.th/?page_id=3654

คู่มือปฏิบัติงานการประชุม

https://reg.mcu.ac.th/?page_id=166

https://pr.mcu.ac.th/?page_id=3201

การให้บริการ

* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o  แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

o    หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

- กองกลาง

- สำนักทะเบียนและวัดผล

- กองนิติการ

- ส่วนงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำคู่มือ

https://reg.mcu.ac.th/?page_id=166

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

- สำนักทะเบียนและวัดผล

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองกลาง

- กองวิชาการ

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

o     

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- สำนักทะเบียนและวัดผล

- กองกลาง

- ส่วนหอสมุดกลาง

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ส่วนงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o     

o17

E–Service

o  แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

o  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- สำนักทะเบียนและวัดผล

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองสื่อสารองค์กร

https://www.mcu.ac.th/pages/e-service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

- กองคลังและทรัพย์สิน

o     

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18

o    มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

- กองคลังและทรัพย์สิน

- กองกิจการวิทยาเขต

o     

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- กองแผนงาน

- กองคลังและทรัพย์สิน

- กองกิจการวิทยาเขต

o     

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o  แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

o    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

 

- กลุ่มงานพัสดุ

o     

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o  แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

o    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

- กลุ่มงานพัสดุ

https://procurement.mcu.ac.th/

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o    แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o    เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

- กลุ่มงานพัสดุ

o     

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o    แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ช- กลุ่มงานพัสดุ

o     

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

-กองกลาง

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- กองกลาง

 https://www.mcu.ac.th/news/37

ข่าวสารจากกองกลาง

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

o การพัฒนาบุคลากร

o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

-กองกลาง

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙

http://www.central.mcu.ac.th/?p=2049

http://plandiv.mcu.ac.th/?page_id=5557

https://central.mcu.ac.th/?p=2049

https://www.mcu.ac.th/news/37

บค.47

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- กองกลาง

 รายงานจำนวนบุคลากร

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o  แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

- กองนิติการ

คู่มือการจัดการร้องเรียน

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- กองนิติการ

http;//www.mcu.ac.th/page/Rector

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

o  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

o   สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

- กองนิติการ


 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

o  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- กองนิติการ

- กองสื่อสาร

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://www.mcu.ac.th/pages/contact


https://board.mcu.ac.th/qa/

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

- สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

http://plandiv.mcu.ac.th/?p=5861

https://www.mcu.ac.th/news/detail/37640

https://www.mcu.ac.th/news/detail/37819

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o34

นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

o    แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

o    ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

- กองกิจการพิเศษ

o     https://www.mcu.ac.th/news/detail/37468

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

o  เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- กองกิจการพิเศษ

o     https://spad.mcu.ac.th/?p=28588

https://www.youtube.com/watch?v=OxDRnuK4O2M

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- สำนักงานตรวจสอบภายใน

o     

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

o  เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- สำนักงานตรวจสอบภายใน

o     

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

o  แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o  เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- กองกลาง

- สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

- สถาบันวิปัสสนาธุระ

o     ประมวลจริยธรรม

https://www.facebook.com/mcu.Special.Affairs.Division/


https://spad.mcu.ac.th/?p=28588


https://www.youtube.com/watch?v=OxDRnuK4O2M

 

แผนป้องกันการทุจริต

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

- กองกิจการพิเศษ

- กลุ่มงานพัสดุ

- กองชงนิติการ

 

 

 

 

 

o     

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39

o    มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

- กองแผนงาน

- กองกิจการพิเศษ

- กลุ่มงานพัสดุ

- กองนิติการ

- กองกิจการวิทยาเขต

o     

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- สำนักงานตรวจสอบภายใน

- กองแผนงาน

- กองกิจการพิเศษ

- กลุ่มงานพัสดุ

- กองนิติการ

- กองกิจการวิทยาเขต

 

o     

 

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

Link เว็บไซต์ที่อ้างอิง

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

o     มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ

o  มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

- กองกิจการพิเศษ

o      

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o  แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o  มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- กองกิจการพิเศษ


 

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี พบประชาคม มจร
ประมวลจริยธรรม มจร พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย