ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนา/การประชุม
23 ก.ย. 65
สัมมนา/การประชุม
รับสมัครบุคลากร

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
25
ม.ค.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง