ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสัมมนา/การประชุม
13 ส.ค. 62
ข่าวสัมมนา/การประชุม
ข่าวรับสมัครนิสิต

คณะ วิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
04
ก.พ.
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒
อาคาร หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
31
ธ.ค.
สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทยวิถีพุทธ ๖๓
18:00 น.
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
ส่วนกลาง
17
ธ.ค.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
6:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
26
ต.ค.