ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
ข่าวมหาวิทยาลัย
28 ก.ย. 65
ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครนิสิต
21 มิ.ย. 65
รับสมัครนิสิต
สัมมนา/การประชุม
23 ก.ย. 65
สัมมนา/การประชุม
รับสมัครบุคลากร

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
26
ต.ค.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐
13:00 น.
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
25
ต.ค.
การประชุมผู้อำนวยการกองและส่วนงานเทียบเท่าในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
13:30 น.
ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ส่วนกลาง
20
ต.ค.
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐
13:30 น.
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
12
ต.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐
13:30 น.
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง